AiChat.Wap.Sh
Trang chủ | TWIG | Xtscript | Templates | Xtgem | Ads
Đăng Nhập | Đăng Ký
Home
Tìm kiếm | Lượt xem: 536

▼ share code phân trang fix lỗi

1 2 >>
* Pupy  (Admin) [Off]
2866 1275
*   Cách đây 3 năm
Có nghe mấy chế dùng fl tsukuyomi nói là phân trang đang dùng bị lỗi nên mình sửa lại cái phân trang cho mấy chế dùng đây, mang về dán vào page.xt nha
#exportable
function page $noidung=;$show=5000;$url=<tx:url type="path" />;
get p
var $dv = <tx:get_device_template />
if $dv==web
var $show=($show*2)
endif
if $p==
var $p=1
endif
if $p==1
var $batdau=0
else
var $batdau=($p*$show-$show)
endif
var $lnd = call strlen $val=$noidung
var $nump =($lnd/$show)
var $nump = call ceil $num=$nump
var $textd = call substr $val=$noidung;$start=$batdau;$length=$show
var $st = call strpos $haystack=$textd;$needle=<br />
var $textc = call substr $val=$noidung;$start=($batdau+$show);$length=($show+10)
var $et = call strpos $haystack=$textc;$needle=<br />
if $p==1
var $st=0
endif
if $p==$nump
var $et=0
endif
var $pupy = call substr $val=$noidung;$start=($batdau+$st);$length=($show+$et-$st)
/* Puppy */
print $pupy
// nut phan trang
if $nump > 1
print <div class="topmenu">
endif
if $nump > 1
//
if $p > 1
print <a class="pagenav" href="$url?p=($p-1)">&laquo;</a>
endif
if $p > 1
print <a class="pagenav" href="$url?p=1">1</a>
endif
if $p > 4
print <a href="#" class="pagenav">...</a>
endif
if $p > 3
print <a class="pagenav" href="$url?p=($p-2)">($p-2)</a>
endif
if $p > 2
print <a class="pagenav" href="$url?p=($p-1)">($p-1)</a>
endif
if $nump > 1
print <span class="currentpage" style="color:red"><b>$p</b></span>
endif
if $p < ($nump-1)
print <a class="pagenav" href="$url?p=($p+1)">($p+1)</a>
endif
if $p < ($nump-2)
print <a class="pagenav" href="$url?p=($p+2)">($p+2)</a>
endif
if $p < ($nump-3)
print <a href="#" class="pagenav">...</a>
endif
if $p < $nump
print <a class="pagenav" href="$url?p=$nump">$nump</a>
endif
if $p < $nump
print <a class="pagenav" href="$url?p=($p+1)">&raquo;</a>
endif
//
endif
if $nump > 1
print </div>
endif
endfunctionNguồn: pupy
[Like=3] HTML , khanh , Xt2
* Wap4MuaVn  (Member) [Off]
355 88
*   Cách đây 3 năm
Up cho ai đang dùng
[Like=1] Pupy
* Pupy  (Admin) [Off]
2866 1275
*   Cách đây 3 năm
Thật ra cứ fl xts là dùng đc *
* LeYTi  (Member) [Off]
660 114
*   Cách đây 3 năm
* chưa test
[Like=1] Pupy
* Pupy  (Admin) [Off]
2866 1275
*   Cách đây 3 năm
Gửi từ LeYTi:

* chưa test

Trịch *
* LeYTi  (Member) [Off]
660 114
*   Cách đây 3 năm
Gửi từ Pupy:

Trịch *

* what the Trịch
* Pupy  (Admin) [Off]
2866 1275
*   Cách đây 3 năm
Gửi từ LeYTi:

* what the Trịch

Tet trịch thôj, kcj *
* LeYTi  (Member) [Off]
660 114
*   Cách đây 3 năm
Gửi từ Pupy:

Tet trịch thôj, kcj *

What the Tet *
* Pupy  (Admin) [Off]
2866 1275
*   Cách đây 3 năm
Gửi từ LeYTi:

What the Tet *

Rảnh nên tet *
* LeYTi  (Member) [Off]
660 114
*   Cách đây 3 năm
Gửi từ Pupy:

Rảnh nên tet *

*
▲ Tổng số: 11
1 2 >>
- Share:
BBCode:

Link: