AiChat.Wap.Sh
Trang chủ | TWIG | Xtscript | Templates | Xtgem | Ads
Đăng Nhập | Đăng Ký

Warning: file_get_contents(/www/_xtgem_catergory/5/5): failed to open stream: No such file or directory in /www/include/breadcrumbs.php on line 10

Warning: file_get_contents(/www/_xtgem_board/5/5): failed to open stream: No such file or directory in /www/include/breadcrumbs.php on line 12
Home
Tìm kiếm | Lượt xem: 1213

▼ share auto leech johncms :chao:


Notice: Undefined index: p in /www/include/view.php on line 58
1 2 3 >>
* conan  (Member) [Off]
113 47
*   Cách đây 4 năm

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 104

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 105
code đã tự làm sẵn leeck ohdep. mình viết nhìn vẫn gà nhưng chạy ok là đc *
demo: http://autoleech.tk
khởi tạo cron ghi
curl http://wap/file.php
leech hết nó tự thôi. có check trùng bài + lỗi url

<?
define('_IN_JOHNCMS', 1);
$textl = 'Tool Leech';
require_once ("../incfiles/core.php");
if ($id && $id != $user_id) {
$req = mysql_query("SELECT * FROM `users` WHERE `id` = '$id' LIMIT 1");
if (mysql_num_rows($req)) {
$user = mysql_fetch_assoc($req);
}
} else {
$id = false;
$user = $datauser;
}
// Chặn ko cho ngta vào thì xoá mấy cái // đi.
// if(!$user_id){
// echo functions::display_error($lng['access_guest_forbidden']);
// require('../incfiles/end.php');
// exit;}
require('../incfiles/head.php');
echo '<div class="phdr">'.$textl.'</div>';

//-- Khởi Tao Curl --//
function catnd($noidung, $start, $stop) {
$bd = strpos($noidung, $start);
$kt = strpos(substr($noidung, $bd), $stop) + $bd;
$con = substr($noidung, $bd, $kt - $bd);
return $con;}
$idc = file_get_contents('dem.txt');
if(!$idc){
$idc = 1;
}
if($idc==6526){
echo 'Leech Hết Mẹ Data Wap Nó Rùi :)))';
}else{
$ua = 'Nokia6300/2.0 (04.20) Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 UNTRUSTED/1.0';
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $ua);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 60);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://ohdep.net/p'.$idc.'/ahihi');
$data = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
preg_match('@<title>(.+?)</title>@',$data,$title);
$title = $title[1];
$title = str_replace(' | ohdep.net', '', $title);
$nd = catnd($data,'<div class="post_pcontent">', '<div style="width:100%');
$nd = preg_replace('#<img(.*?)src="(.*?)"(.*?)>#is', '[img]$2[/img]', $nd);
$nd = strip_tags($nd);
$id = 2; // id chuyên mục cần leech
$nd = "Kho tổng hợp hình ảnh thiên nhiên..., ảnh girl xinh gái đẹp chân dài tới nách, Bộ hình ảnh hot girl, ảnh gái khoe hàng căng đét..., Xem ảnh girl xinh nhất quả đất. $nd";
$title = functions::check(mb_substr(trim($title), 0, 999));
$nd = functions::checkin(trim($nd));
$nd = html_entity_decode($nd,ENT_QUOTES,'UTF-8');
if(!$nd){
echo '<div class="list1">Url ko hợp lệ</div>';
require('../incfiles/end.php');
exit;
}
// đã tồn tại topic
if (mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `forum` WHERE `text` = '$title'"), 0) > 0)
$error = 'ton tai';
if (mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `forum` WHERE `name` = '$title'"), 0) > 0)
$error = "ton tai";
if($error){
echo '<div class="list1">Bài Viết Đã Tồn Tại</div>';
// xuốt ngày tồn tại
$so = ($idc+1);
file_put_contents('dem.txt', $so);
require('../incfiles/end.php');
exit;
}
if(!$error){
//-- Bắt đầu gửi dữ liệu vào data --//
$login = 'Nhoc96';
$user_id = 1;
$ress = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT `refid` FROM `forum` WHERE `id` = '$id' ORDER BY `time` DESC"));
// Chèn tên bài viết
mysql_query("INSERT INTO `forum` SET
`refid` = '$id',
`type` = 't',
`hienthi`='".((isset($_POST['hienthi'])) ? '1' : '0')."',
`time` = '" . time() . "',
`user_id` = '$user_id',
`from` = '$login',
`text` = '$title',
`name` = '$title',
`nametopic` = '".rw($title)."',
`regid` = '".$ress['refid']."',
`soft` = '',
`img` = '0',
`edit` = '',
`curators` = ''
") or exit(__LINE__ . ': ' . mysql_error());
$rid = mysql_insert_id();
// Chèn nội dung bài viết
$rq = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT `nametopic` FROM `forum` WHERE `id`= '" . $rid. "'"));
mysql_query("INSERT INTO `forum` SET
`refid` = '$rid',
`type` = 's',
`time` = '" . time() . "',
`user_id` = '$user_id',
`from` = '$login',
`ip` = '" . core::$ip . "',
`ip_via_proxy` = '" . core::$ip_via_proxy . "',
`soft` = '" . mysql_real_escape_string($agn) . "',
`text` = '" . mysql_real_escape_string($nd) . "',
`edit` = '',
`curators` = ''
") or exit(__LINE__ . ': ' . mysql_error());
$postid = mysql_insert_id();
// Update vào users
$fpst = $datauser['postforum'] + 1;
mysql_query("UPDATE `users` SET
`postforum` = '$fpst',
`lastpost` = '" . time() . "'
WHERE `id` = '$user_id'
");
$so = ($idc+1);
file_put_contents('dem.txt', $so);
echo '<div class="list1">Leech Bài <b>'.$title.'</b> Thành Công</div>';
}}
require('../incfiles/end.php');
?>

Edited by: conan

[Like=7] BKIT , DuyKhanh2k , hoalongvt , khanh , Pichu , Pupy , RoSino18k
* Pupy  (Admin) [Off]
2866 1275
*   Cách đây 4 năm

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 104

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 105
Lâu rồj mớj thấy hàng share *
[Like=1] BKIT
* conan  (Member) [Off]
113 47
*   Cách đây 4 năm

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 104

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 105
Gửi từ Pupy:

Lâu rồj mớj thấy hàng share *

*
[Like=1] Pupy
* khanh  (Member) [Off]
624 329
*   Cách đây 4 năm

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 104

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 105
Ko rành *
* conan  (Member) [Off]
113 47
*   Cách đây 4 năm

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 104

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 105
Gửi từ khanh:

Ko rành *

ở mãi xtgem thì ko rành là đúng rồi *
Edited by: conan

[Like=2] khanh , Pupy
* khanh  (Member) [Off]
624 329
*   Cách đây 4 năm

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 104

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 105
Gửi từ conan:

ở mãi xtgem thì ko rành là đúng rồi *

Vì xtgem nó ko die, vọc php dc 1 tý à . *
[Like=1] Pupy
* RoSino18k  (Member) [Off]
2579 1247
*   Cách đây 4 năm

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 104

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 105
lâu lắm mới thấy cái giao diện này
* Profile Out  (Member) [Off]
469 344
*   Cách đây 4 năm

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 104

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 105
ngon
* conan  (Member) [Off]
113 47
*   Cách đây 4 năm

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 104

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 105
*
* hoalongvt  (Member) [Off]
60 25
*   Cách đây 4 năm

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 104

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /www/include/bbcode.php on line 105
dùng cho wap mxh đc hôg
▲ Tổng số: 27
1 2 3 >>
- Share:
BBCode:

Link: