2Hi.Biz
Trang chủ | TWIG | Xtscript | Templates | Xtgem
{% use "blocks.twig" %} {# Used in post_view block #} {% macro rate( rate_value, karma, post_id) %}document.getElementById('ajax').src=this.href+'&__ajax=1';document.getElementById('r{{ post_id }}').innerHTML='({{ ( karma + rate_value ) }})';{{ ( karma - rate_value ) }} > 0 ? document.getElementById('r{{ post_id }}').style.color='#b20016' : {{ ( karma - rate_value ) }} < 0 ? document.getElementById('r{{ post_id }}').style.color='#86C219' : null;document.getElementById('rd{{ post_id }}').style.display='none';document.getElementById('ru{{ post_id }}').style.display='none';return false;{% endmacro %} {% if __view == '404' %} {% block view_404 %} {% set view = "404" %} {{block('menu')}} {% set tail = '404' %} {{block('breadcrumbs')}}
404 Page not found
{{block('breadcrumbs')}} {{block('search')}} {{block('online')}} {% endblock %} {% elseif __view == 'categories' %} {% block view_categories %} {% set view = "categories" %} {{block('menu')}} {# this assign need for breadcrumbs below #} {% if categories|length == 1 %} {% set category = categories|first %} {% endif %} {{block('breadcrumbs')}} {{block('messages')}} {% for category in categories %} {# Wrapping categories to seperate containers, if user wants to change it individually #} {% if categories|length != 1 %}
{{ category.title }} {% endif %}
{% for board in category.boards %}
* {{ board.title }} ({{board.threads_count}}/{{board.posts}}) {% set _online = get_online ( '/category_' ~ category.id ~ '/board_' ~ board.id) %} {% if _online > 0 %} On: {{ _online }} {% endif %} {% if board.description %}
{{board.description}}
{% endif %} {# Nếu thấy chỉ có một loại, chúng ta sẽ thấy một số chủ đề cũng #} {% if board.threads %} {% for thread in board.threads %}{{block('thread')}}{% endfor %} {% if board and board.threads_count > settings.threads_per_board %} ico-spacer Xem tất cả các chủ đề ({{ board.threads_count }}) → {% endif %} {% endif %}
{% endfor %}
{% if categories|length != 1 %}
{% endif %} {% endfor %} {{block('pagination')}} {{block('search')}} {{block('breadcrumbs')}} {{block('online')}} {% endblock %} {% elseif __view == 'board' %} {% block view_boards %} {% set view = 'board' %} {% set board = category.boards|first %} {{block('menu')}} {{block('breadcrumbs')}} {{block('messages')}}
{% if settings.allow_anonymous_posting or profile %} {# Create new thread #} *Đăng bài • {# Mark board as read #} Đánh dấu đã đọc {% elseif account %} *Đăng nhập để trả lời {% else %} *{{ view == 'board' ? 'Đăng nhập để viết bài' : 'Đăng nhập để trả lởi' }} {% endif %}
{% if board and board.threads %}
{% for thread in board.threads %} {{block('thread')}} {% endfor %}
{% else %}
Chưa có bài viết trong chủ đề này.
{% endif %} {{block('pagination')}} {{block('search')}} {{block('breadcrumbs')}} {{block('online')}} {% endblock %} {% elseif __view == 'thread' %} {% block view_thread %} {% set view = 'thread' %} {% set board = category.boards|first %} {% set thread = board.threads|first %} {{block('menu')}} {{block('breadcrumbs')}} {% if thread %} {{block('messages')}}
{% if thread.is_closed %} Bài đăng bị khóa {% endif %} {% if settings.allow_anonymous_posting or profile %} {% if not thread.is_closed %} *Gửi trả lời {% endif %} {% if invite_users_left != 0 and profile %} • Mời bạn bè {% else %} • Mời bạn bè {% endif %} {% if profile.can_delete %} • Xóa {% endif %} {% if profile.can_pin %} {% if thread.is_pinned %} • Gỡ ghim {% else %} • Ghim {% endif %} {% endif %} {% if profile.can_close %} {% if thread.is_closed %} • Xem {% else %} • Đóng {% endif %} {% endif %} {% if thread.owner or profile.can_edit_thread %} • Đổi tên {% endif %} {# generic part #} {% elseif account %} *Đăng nhập để trả lời {% else %} *{{ view == 'board' ? 'Đăng nhập để viết bài' : 'Đăng nhập để trả lời' }} {% endif %} {# reverse post ( oldest first) #} {% if reversed_sort %} {% if not profile or profile.settings.reply_sorting == 1 %} • Vị trí bắt đầu {% else %} • Vị trí kết thúc {% endif %} {% else %} {% if not profile or profile.settings.reply_sorting == 1 %} • Vị trí kết thúc {% else %} • Vị trí kết thúc {% endif %} {% endif %}
{% import _self as script %} {% for post in thread.posts %}{{block('post_view')}}{% endfor %}
{{block('controls')}} {{block('pagination')}} {{block('search')}} {% endif %} {{block('breadcrumbs')}} {{block('online')}} {% endblock %} {% elseif __view == 'confirm' %} {% block view_confirm %} {{block('menu')}} {{block('breadcrumbs')}}
{{ confirm_message }}
Hủy
{{block('online')}} {% endblock %} {% elseif __view == 'edit_post' %} {% block view_edit_post %} {% set board = category.boards|first %} {% set thread = board.threads|first %} {# ACTION #} {% if reply_to_thread %} {# REPLY TO THREAD #} {% set action_route %}{{ thread.reply_to_link }}{% endset %} {% set tail = 'Trả lời' %} {% elseif edit_post %} {# EDIT POST #} {% set action_route %}{{ post.edit_link }}{% endset %} {% set tail = 'Sửa' %} {% elseif reply_to %} {# REPLY TO POST #} {% set action_route %}{{ post.reply_link }}{% endset %} {% set tail = 'Trả lời' %} {% endif %} {{block('menu')}} {{block('breadcrumbs')}} {% if settings.allow_anonymous_posting or profile %} {# for feedback #} {{block('messages')}} {% if not user_silenced %} {% if reply_to %} {% set post = thread.posts|first %} {% import _self as script %} {{block('post_view')}} {% endif %}
{% if not profile %} {% endif %} {% if not profile %} {% endif %} {% if settings.allow_attachments and profile %} {% if tmp_post_attachments %} {% for attachment in tmp_post_attachments %}
{{ attachment.name }}
{% endfor %} {% if tmp_post_attachments|length < 1 %}Đính kèm:
{% endif %} {% if tmp_post_attachments|length < 1 %}
{% endif %} {% if tmp_post_attachments|length < 2 %}
{% endif %} {% if tmp_post_attachments|length < 3 %}
{% endif %} {% endif %} {% if edit_post %} {% if post.attachments %} {% for attachment in post.attachments %}
{{ attachment.name }} {{ attachment.mime }} ( {{ attachment.size|bytes }} ) X
{% endfor %} {% endif %} {% if not tmp_post_attachments %} {% if not post.attachments or post.attachments|length < 1 %} Đính kèm:
{% endif %} {% if not post.attachments or post.attachments|length < 1 %}
{% endif %} {% if not post.attachments or post.attachments|length < 2 %}
{% endif %} {% if not post.attachments or post.attachments|length < 3 %}
{% endif %} {% endif %} {% else %} {% if not tmp_post_attachments %} Đính kèm:{% endif %} {% endif %} {% endif %}
{% endif %} {% else %} {% if account %} Tham gia forum để đăng bài {% else %} Bạn phải đăng ký để đăng {% endif %} {% endif %} {{block('breadcrumbs')}} {{block('online')}} {% endblock %} {% elseif __view == 'edit_thread' %} {% block view_edit_thread %} {% set board = category.boards|first %} {% set thread = board.threads|first %} {{block('menu')}} {{block('breadcrumbs')}} {{block('messages')}}

{{block('breadcrumbs')}} {{block('online')}} {% endblock %} {% elseif __view == 'message' %} {% block view_message %} {{block('menu')}} {{block('breadcrumbs')}} {{block('messages')}} {{block('online')}} {% endblock %} {% elseif __view == 'modlog' %} {% block view_modlog %} {{block('menu')}} {% set tail = 'Modlog' %} {{block('breadcrumbs')}} {{block('messages')}} {% if modlog %} {# Table title #} {# Headers #} {% for row in modlog %} {# Time #} {# Mod name #} {# Action #} {# Action details #} {% if ( row.action == 'edit_post' ) %} {% elseif ( row.action == 'delete_post' ) %} {% elseif ( row.action == 'delete_thread' ) %} {% elseif ( row.action == 'restrict_user' ) %} {% elseif ( row.action == 'unrestrict_user' ) %} {% elseif ( row.action == 'silence_user' ) %} {% elseif ( row.action == 'unsilence_user' ) %} {% elseif ( row.action == 'approve_user' ) %} {% elseif ( row.action == 'unapprove_user' ) %} {% elseif ( row.action == 'unban_user' ) %} {% elseif ( row.action == 'pin_thread' ) %} {% elseif ( row.action == 'unpin_thread' ) %} {% elseif ( row.action == 'close_thread' ) %} {% elseif ( row.action == 'open_thread' ) %} {% else %} {% endif %} {% endfor %} {% else %} {% endif %}

Moderation log

Thời gian Tên forum Hoạt động Chi tiết hoạt động
{{ row.stamp|date( 'H:i:s d-m-Y') }} {{ row.moderator.name }} editted 1 bài mới trong "{{ row.params.category_title }} »t; {{ row.params.board_title }} »t; {{ row.params.thread_title }}. xóa bài đăng trong {{ row.params.category_title }} » {{ row.params.board_title }} » {{ row.params.thread_title }}. Xóa chủ đề {{ row.params.thread_title }}" in "{{ row.params.category_title }} >> {{ row.params.board_title }} Hạn chế {{ row.params.user_name }} {% if row.params.user_name != row.params.user_name_now %} (hiện đang {{ row.params.user_name_now }}) {% endif %} Cho phép {{ row.params.user_name }} {% if row.params.user_name != row.params.user_name_now %} (hiện đang {{ row.params.user_name_now }}) {% endif %} Nghiêm cấm {{ row.params.user_name }} {% if row.params.user_name != row.params.user_name_now %} (hiện đang {{ row.params.user_name_now }}) {% endif %} Cho phép {{ row.params.user_name }} {% if row.params.user_name != row.params.user_name_now %} (hiện đang {{ row.params.user_name_now }}) {% endif %} Đồng ý {{ row.params.user_name }} {% if row.params.user_name != row.params.user_name_now %} (hiện là {{ row.params.user_name_now }}) {% endif %} Không đồng ý {{ row.params.user_name }} {% if row.params.user_name != row.params.user_name_now %} (hiện đang {{ row.params.user_name_now }}) {% endif %} Đã unbanned {{ row.params.user_name }} {% if row.params.user_name != row.params.user_name_now %} (hiện đang {{ row.params.user_name_now }}) {% endif %} Đã ghim {{ row.params.category_title }} >> {{ row.params.board_title }} >> {{ row.params.thread_title }} thread Đã gỡ ghim {{ row.params.category_title }} >> {{ row.params.board_title }} >> {{ row.params.thread_title }} thread Đã đóng cửa {{ row.params.category_title }} >> {{ row.params.board_title }} >> {{ row.params.thread_title }} thread Đã mở cửa {{ row.params.category_title }} >> {{ row.params.board_title }} >> {{ row.params.thread_title }} thread {{row.action}}

Không có bản lưu nào.

{{block('pagination')}} {{block('breadcrumbs')}} {{block('online')}} {% endblock %} {% elseif __view == 'post' %} {% block view_post %} {% set board = category.boards|first %} {% set thread = board.threads|first %} {% set post = thread.posts|first %} {{block('menu')}} {% set tail = 'Xem bài đăng' %} {{block('breadcrumbs')}} {{block('messages')}} {% import _self as script %} {{block('post_view')}} {{block('breadcrumbs')}} {{block('online')}} {% endblock %} {% elseif __view == 'preview' %} {% block view_preview %} {% set board = category.boards|first %} {% set thread = board.threads|first %} {% if thread|length %} {% set post = thread.posts|first %} {% endif %} {{block('menu')}} {% set tail = 'Xem trước' %} {{block('breadcrumbs')}}
{% if profile %} avatar {% endif %} {% if profile %} {{ profile.community_name }} {% else %} {{ input.name }} {% endif %} {% if post.reply_to %} * {% if post.reply_to.author_name %}{{ post.reply_to.author_name}}{% else %}{{ post.reply_to.anonymous_name }}{% endif %} {{ input.message_parsed|raw }} {% else %} {{ input.message_parsed|raw }} {% endif %} {% if profile %} {% if tmp_attachments %} {% for attachment in tmp_attachments %}
*{{ attachment.name }} • {{ attachment.size|bytes }}
{% endfor %} {% endif %} {% if tmp_post_attachments %} {% for attachment in tmp_post_attachments %}
*{{ attachment.name }}
{% endfor %} {% endif %} {% endif %}
# {{ "now"|date_timezoned("H:i d-m-Y") }}
{% if profile %} {% if tmp_attachments %} {% for attachment in tmp_attachments %} {% endfor %} {% endif %} {% if tmp_post_attachments %} {% for attachment in tmp_post_attachments %} {% endfor %} {% endif %} {% else %} {% endif %}
{{block('breadcrumbs')}} {{block('online')}} {% endblock %} {% elseif __view == 'options' %} {% block view_options %} {{block('menu')}} {% set tail = 'Tùy chỉnh' %} {{block('breadcrumbs')}} {{block('messages')}}

Chỉnh hiển thị

{% set karma_title %} Karma threshold (Posts with karma (rating) below the specified number will be hidden.) {% endset %} {#{#} {#'title':'Categories per page',#} {#'name': 'categories_per_page',#} {#'selected': profile.settings.categories_per_page,#} {#'suboptions': [ 2,3,5,10 ]#} {#},#} {#{#} {#'title':'Threads per board',#} {#'name': 'threads_per_board',#} {#'selected': profile.settings.threads_per_board,#} {#'suboptions': [ 0,3,5,10,20 ]#} {#},#} {% set options = [ { 'title':'số chủ để trên trang trên bảng', 'name': 'threads_per_page', 'selected': profile.settings.threads_per_page, 'suboptions': [ 5, 10, 15, 20, 25, 30 ] }, { 'title':'Số trả lời trên trang trong chủ đề', 'name': 'posts_per_page', 'selected': profile.settings.posts_per_page, 'suboptions': [ 3, 5, 10, 20 ] }, { 'title':'Số kết quả tìm kiếm trên trang', 'name': 'search_per_page', 'selected': profile.settings.search_per_page, 'suboptions': [ 3, 5, 10, 15, 20 ] }, { 'title':karma_title, 'name': 'karma_treshold', 'selected': profile.settings.karma_treshold, 'suboptions': [ -10, -5, -3, -1 ] }, { 'title':'Hiện avatar', 'name': 'show_avatars', 'different_values': true, 'selected': profile.settings.show_avatars, 'suboptions': { '1': 'Yes', '0': 'No' } }, { 'title':'mặc định sắp xếp trả lời', 'name': 'reply_sorting', 'different_values': true, 'selected': profile.settings.reply_sorting, 'suboptions': { '1': 'Oldest first' , '-1': 'Newest first' } }, ] %} {% for option in options %} {% endfor %}
{{block('breadcrumbs')}} {{block('online')}} {% endblock %} {% elseif __view == 'redirect' %} {% block view_redirect %} Thành công! Click vàođây để chuyển trang. {% endblock %} {% elseif __view == 'new_thread' %} {% block view_new_thread %} {% set view= 'new_thread' %} {% set board = category.boards|first %} {% if settings.allow_anonymous_posting or profile %} {{block('menu')}} {{block('breadcrumbs')}} {{block('messages')}} {% if not user_silenced %}
{% if not profile %} {% endif %} {% if not profile %} {% endif %} {% if settings.allow_attachments and profile %} {% if tmp_post_attachments %} {% for attachment in tmp_post_attachments %}
{{ attachment.name }}
{% endfor %} {% if tmp_post_attachments|length < 1 %} Đính kèm:
{% endif %} {% if tmp_post_attachments|length < 1 %}
{% endif %} {% if tmp_post_attachments|length < 2 %}
{% endif %} {% if tmp_post_attachments|length < 3 %}
{% endif %} {% endif %} {% if edit_post %} {% if post.attachments %} {% for attachment in post.attachments %}
{{ attachment.name }} {{ attachment.mime }} ( {{ attachment.size|bytes }} ) delete
{% endfor %} {% endif %} {% if not tmp_post_attachments %} {% if not post.attachments or post.attachments|length < 1 %} Đính kèm:
{% endif %} {% if not post.attachments or post.attachments|length < 1 %}
{% endif %} {% if not post.attachments or post.attachments|length < 2 %}
{% endif %} {% if not post.attachments or post.attachments|length < 3 %}
{% endif %} {% endif %} {% else %} {% if not tmp_post_attachments %} Nội dung:{% endif %} {% endif %} {% endif %}
{% endif %} {{block('breadcrumbs')}} {% else %} {% if account %} Đăng nhập để viết bài {% else %} Bạn phải đăng ký để đăng bài {% endif %} {% endif %} {{block('online')}} {% endblock %} {% elseif __view == 'search' %} {% block view_search %} {% if category.boards|length %}{% set board = category.boards|first %}{% endif %} {% if board.threads|length %}{% set thread = board.threads|first %}{% endif %} {{block('menu')}} {% set tail = 'Kết quả tìm kiếm' %} {{block('breadcrumbs')}} {% for result in search_results %} {% if loop.first %}
{% endif %} {% set thread = result.thread %} {% set url_from_search = result.goto_link %} {{block('thread')}} {% if loop.last %}
{% endif %} {% else %}
Sorry, không thấy...
{% endfor %} {{block('pagination')}} {{block('search')}} {{block('breadcrumbs')}} {{block('online')}} {% endblock %} {% elseif __view == 'invite' %} {% block view_invite %} {% set view = 'thread' %} {% set board = category.boards|first %} {% set thread = board.threads|first %} {{block('menu.twig')}} {{block('breadcrumbs')}} {{block('messages')}} {% if invite_users_left %}
* Nhập email bạn bè và tin nhắn của bạn.

Xem trước Email:

{{ invite_email|raw }}
{% else %}
Sorry, hiện bạn không thể gửi tin nhắn. Thử lại sau nhé.
{% endif %} {{block('breadcrumbs')}} {{block('online')}} {% endblock %} {% elseif __view == 'join' %} {% block view_join %} {{block('menu')}} {{block('messages')}}
{% if account.community.name %}

{{ account.community.name }}

{% endif %} avatar [ Avatar ]
Ảnh đại diện (tùy chọn):

Hiện trên forum

{% if not account.community.name %} {% else %} {{ label }} {% endif %}
{{block('online')}} {% endblock %} {% endif %}